نتایج آرشیو " آهنگ های فریبرز لاچینی "

سوختگی شدید فریبرز لاچینی در اثر انفجار گاز

لاچینی

فریبرز لاچینی آهنگساز و پیانیست برجسته ایرانی در بیمارستان بستری شده است.

لاچینی که مدتی از سال را در کانادا و مدتی را در ایران سکونت دارد، در اثر حادثه آتش سوزی دچار سوختگی شدید در نقاط مختلف بدن شده و هم اینک در بیمارستان بستری است.