نتایج آرشیو " بیمارستان بستری بهنام صفوی "

طرفداران بهنام صفوی از تجمع جلوی بیمارستان خودداری کنند

بهنام-صفوی

 عمل جراحی بهنام صفوی موجی از نگرانی در بین دوستاران موسیقی و علاقه مندان این خواننده ایجاد کرده است . به بیمارستان عرفان رفته ایم و با پدر و مادر بهنام صفوی و رئیس بیمارستان صحبت کردیم :